Prihlásiť sa

Nájomné byty vo vlastníctve Mesta Trebišov

Mesto Trebišov, ako vlastník v zmysle VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu eviduje žiadosti o pridelenie bytu, žiadosti o prechod nájmu bytu a dohody o výmene nájomného bytu.

VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu

Záujemcovia o nájom bytu vo vlastníctve mesta, alebo záujemcovia (nájomníci) o výmenu bytov môžu požiadať Mesto Trebišov o pridelenie, prechod nájmu a výmenu mestského nájomného bytu.

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 189/1992 Z. z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
  • VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu