Prihlásiť sa

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Žiadateľ o mestský nájomný byt musí predložiť  vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu na predpísanom tlačive na MsÚ v Trebišove.

Na základe platného VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov (článok 3, bodu 3.3) žiadateľ o pridelenie nájomného bytu musí spĺňať tieto podmienky:

  • je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života,
  • je osobou spôsobilou na právne úkony,
  • nie je v meste Trebišov nadpolovičným spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, alebo inej budovy, určenej na trvalé bývanie a zároveň, že nemá v tejto nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt,
  • nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie,
  • spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem,
  • nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, (vrátanie príspevkových a rozpočtových organizácii mesta), v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené alebo zriadené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov alebo iných finančných záväzkov, uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu,
  • súhlasí so spracovaním a uchovávaním  osobných údajov.

Mesto prešetrí opodstatnenosť jednotlivých žiadostí a žiadosť zaeviduje do evidencie žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu alebo ju zamietne.

Spolužiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť iba manžel alebo manželka žiadateľa. Podmienku veku musí spĺňať aspoň jeden z manželov. Iné podmienky uvedené v bode 3.3. musí spĺňať každý z manželov.  Nájom bytu sa primerane spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o spoločnom nájme bytu manželmi.

Komisia bytová po preskúmaní jednotlivých žiadosti predložených na prerokovanie  a zaradených do evidencie navrhne zoznam na určenie nájomcov do bytov a sociálnych bytov a tento predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Mestské zastupiteľstvo uznesením rozhodne o schválení alebo neschválení nájmu bytu určenému nájomcovi.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu
  • čestné prehlásenie, že je žiadateľ spôsobilý na právne úkony 

Podanie žiadostí: Podateľňa - kancelária prvého kontaktu - prízemie

Poplatok: bez poplatku

Kontaktné osoby

Mgr. Petronela Lučanská

referentka pre sociálne veci

Mobil: +421 905 656 528

E-mail: lucanska.petronela@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 401

Prílohy: