Prihlásiť sa

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Žiadateľ o mestský nájomný byt musí doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu na predpísanom tlačive na MsÚ v Trebišove.

V žiadosti o pridelenie nájomného bytu je dôležité mať potvrdené:

 • potvrdenie o trvalom pobyte v meste Trebišov
 • potvrdenie katastrálneho úradu, o vlastníctve akéhokoľvek bytu, rodinného domu, stavebníkom objektu na trvalé bývanie
 • potvrdenie Bytový podnik Trebišov, s. r. o.,
 • potvrdenie OSBD
 • potvrdený priemerný mesačný príjem

Uchádzačom o prenajatie bytu, môže byť každý obyvateľ mesta Trebišov, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • je fyzickou osobou,  ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života
 • má trvalý pobyt na území mesta Trebišov minimálne 3 roky
 • nie je v meste Trebišov vlastníkom ani nájomcom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie
 • spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem
 • nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov; uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu

Z uchádzačov evidovaných v zozname žiadateľov komisia bytová v spolupráci s oddelením výstavby a majetku zostavuje širší a následne užší výber a navrhne primátorovi nájomcu.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Podanie žiadostí: Podateľňa - kancelária prvého kontaktu - prízemie

Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:

Prílohy: