Prihlásiť sa

Podanie petície

Podaná petícia musí mať písomnú formu a musí obsahovať tieto údaje:

  • fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
  • právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene
  • ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi
  • na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom samosprávy
  • ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov a tieto musia priebežne číslovať
  • ak petíciu podáva petičný výbor, jeho členovia sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom samosprávy
  • ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom samosprávy
  • ak petíciu podáva petičný výbor, uvedú sa v nej meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila
Vybavuje: Vybavovanie petície zabezpečuje primátor mesta prostredníctvom určených zamestnancov mesta, prípadne za účasti poslancov podľa posúdenia jej obsahu. Petíciu zaeviduje v centrálnej evidencii sťažností a petícií hlavný kontrolór obce.


Kontakt:
Doba vybavenia: v základnej lehote do 30 dní
Poplatky: bez poplatku