Prihlásiť sa

Konanie verejného zhromaždenia

Zvolávateľ verejného zhromaždenia v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve oznámi aspoň 5 dní vopred mestskému úradu uskutočnenie zhromaždenia.

V oznámení musí zvolávateľ uviesť:
  • účel zhromaždenia,
  • deň a miesto jeho konania a čas začatia,
  • ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia,
  • predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
  • opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia,
  • ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia,
  • meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa ( telefonický kontakt ), u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene,
  • meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa

Potrebné doklady: žiadne
Vybavuje:
Kontakt:
Doba vybavenia: do 5 dní
Poplatky: bez poplatku