Prihlásiť sa

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - „Elektronický strážca seniorov“

Monitorovanie a signalizácia potreby je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v meste Trebišov a má nepriaznivý zdravotný stav na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s cieľom zabrániť vzniku sociálnej krízovej situácie alebo zabezpečenia jej riešenia.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa vykonáva prostredníctvom signalizačného alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing na Mestskej polícii v Trebišove, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc.

Signalizačné alebo audiovizuálne zariadenie sa poskytuje osobám s nepriaznivým zdravotným stavom v zmysle ods. 1 bezodplatne - formou výpožičky, pričom sa stanovuje maximálna úhrada za používanie tohto zariadenia 9,90 € na jeden mesiac (prvé 3 mesiace zdarma).

Podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sa určia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Elektronický strážca seniorov uzatvorenej medzi mestom Trebišov a fyzickou osobou - prijímateľom sociálnej služby.