Prihlásiť sa

Inštitút osobitného príjemcu

Inštitút osobitného príjemcu sociálnych dávok, najmä vo vzťahu k nájomníkom - neplatičom a rodičom záškolákov využíva aj mesto Trebišov.

Pracovníci oddelenia sociálnych vecí a oddelenia školstva MsÚ na základe podnetu zo školy, alebo od správcu bytov zisťujú, či sa dávky využívajú na účel, na ktorý boli určené, či je postarané o stravu a oblečenie detí, či sa platí nájomné za byt, komunálny odpad a podobne. Mesto ako osobitný príjemca na základe prieskumu a zaradenia konkrétnej rodiny do režimu osobitného príjemcu, rozhodne prostredníctvom sociálneho referátu o použití dávky. Jej poberateľa informuje, ako bude použitá. Napríklad časť na zaplatenie nájomného, komunálny odpad, časť na nákup oblečenia a potravín a ďalšia ako finančné plnenie.

Oddelenie školstva a oddelenie sociálnych vecí už vykonáva osobitného príjemcu na rodinné prídavky vo vzťahu k deťom, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku alebo sú v Stanici opatrovateľskej služby z dôvodu zanedbania starostlivosti zo strany ich rodičov. V súlade s účinnosťou zákona NR SR č. 281/2002 Z.z. sa pozastaví vyplácanie prídavkov na dieťa a príspevkov k prídavkom na dieťa v tom prípade, ak žiak vymešká v mesiaci bez ospravedlnenia viac než 15 vyučovacích hodín. Škola to oznámi ÚPSVaR v Trebišove. Ten na základe oznámenia vydá rozhodnutie, ktorým odníme rodinné prídavky za príslušný mesiac zákonnému zástupcovi dieťaťa. Peniaze poukáže osobitnému príjemcovi, ktorým je zo zákona obec, v tomto prípade mesto Trebišov.

Vybavuje

Mgr. Bianka Mezeiová

referentka pre sociálne veci

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

Telefón: +421 56 6713 320

Mobil: +421 915 790 365

E-mail: mezeiova@trebisov.sk

Bc. Vladimír Kočiš

referent pre sociálne veci

Mobil: +421 915 785 238

Ing. Rastislav Kočiš

referent pre školstvo

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 408

Telefón: +421 56 6713 327

Mobil: +421 915 790 364

E-mail: kocisr@trebisov.sk