Prihlásiť sa

Domáca opatrovateľská služba

Mesto Trebišov poskytuje domácu opatrovateľskú službu v byte občana v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, účinným od 1.1.2014 a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trebišov č. 134/2014 o sociálnych službách v platnom znení.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z. Opatrovateľská služba je poskytovaná v rozsahu 2 až 7,5 h / deň počas pracovných dní.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tento zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína spravidla na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby sa podáva obci - mestu podľa miesta trvalého pobytu prijímateľa sociálnej služby ako žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, neoddeliteľnou prílohou ktorej je Lekársky nález, vyplnený všeobecným ošetrujúcim lekárom žiadateľa.

Doklady k vybaveniu opatrovateľskej služby:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  2. Lekársky nález
  3. Príjem žiadateľa a spoluposudzovaných osôb
  4. Potvrdenie z ÚPSVaR o nepoberaní peňažného príspevku za opatrovanie, resp. peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Doba vybavenia žiadosti: do 30 dní

Platby za poskytovanú opatrovateľskú službu: 1,2 € na 1 hodinu opatrovania

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo VZN Mesta Trebišov č. 134/2014 o sociálnych službách.

Súvisiace predpisy:

Vybavuje:

Mgr. Henrieta Demjanová

vedúca oddelenia

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 402

Telefón: +421 56 6713 338

Mobil: +421 917 596 326

E-mail: demjanova@trebisov.sk

Prílohy: