Prihlásiť sa

Odstránenie stavby

Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie.

V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie.

Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podá vlastník stavby písomne.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, (tlačivo Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby)
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
 • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 • stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe
 • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
 • pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 • ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby.
 • kópia katastrálnej mapy
 • osvedčenie na predmetné práce
 • fotodokumentácia stavby
 • záväzné stanovisko mesta, obce

Vybavuje:

Ing. Oľga Kačinetzová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 303

Telefón: +421 56 6713 323

Mobil: +421 915 840 267

E-mail: kacinetzova@trebisov.sk

Ing. Iveta Verešová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 915 840 268

E-mail: veresova@trebisov.sk

Doba vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ