Prihlásiť sa

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením,
  • stavebné povolenie,
  • list vlastníctva,
  • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov,
  • kópia katastrálnej mapy,
  • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom,
  • projektová dokumentácia.

Vybavuje:

Ing. Oľga Kačinetzová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 303

Telefón: +421 56 6713 323

Mobil: +421 915 840 267

E-mail: kacinetzova@trebisov.sk

Ing. Iveta Verešová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 915 840 268

E-mail: veresova@trebisov.sk

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením