Prihlásiť sa

Územné rozhodnutie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa.

Účastníkom územného konania je navrhovateľ, mesto, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo návrh na územné rozhodnutie),
  • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov a ich náväznosť na okolie,
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach,
  • list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
  • zoznam účastníkov územného konania,
  • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.

Vybavuje:

Ing. Oľga Kačinetzová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 303

Telefón: +421 56 6713 323

Mobil: +421 915 840 267

E-mail: kacinetzova@trebisov.sk

Doba vybavenia: do 30 - 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: Správny poplatok 100 eur (právnické osoby), 40 eur (fyzické osoby) v pokladni MsÚ.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia