Prihlásiť sa

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia Mestu Trebišov.

Mesto Trebišov podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo  k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po  doručení písomného oznámenia  Mesta Trebišov, že proti nim nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Potrebné doklady:

 • ohlásenie stavebných úprav (tlačivo),
 • doklad o vlastníctve (výpis z listu vlastníctva danej nehnuteľnosti overený Správou katastra),
 • zjednodušená projektová dokumentácia,
 • správny poplatok - uhradiť v pokladni Mestského úradu:
  • fyzická osoba 10 €,
  • právnická osoba 30 €,
  • od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom,
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom,
 • písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia

Poznámka:

Odporúčame oznámenie k ohláseniu stavebných úprav bytu zverejniť vo vchode bytového domu po celú dobu priebehu stavebných úprav.

Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. manželia), je nutný na ohlásení podpis všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

Vybavuje:

Ing. Jozef Ferjo

referent pre regionálny rozvoj

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Telefón: +421 56 6713 330

Mobil: +421 917 112 771

E-mail: ferjo@trebisov.sk

Ing. Oľga Kačinetzová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 303

Telefón: +421 56 6713 323

Mobil: +421 915 840 267

E-mail: kacinetzova@trebisov.sk

Ing. Iveta Verešová

referentka pre stavebný úrad

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 915 840 268

E-mail: veresova@trebisov.sk

Prílohy: