Prihlásiť sa

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

V zmysle zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“), rozhoduje obec. 

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení.

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok: podľa zákona č. 401/1998 a VZN č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Súvisiace predpisy:

Vybavuje: