Prihlásiť sa

Súhlas k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

V zmysle § 17 ods. 1, písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Potrebné doklady:

  • žiadosť
  • projektová dokumentácia
  • súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia pokiaľ nie je tak PD
  • (časť vykurovanie a architektúra)
  • list vlastníctva

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatky: 5 Eur

Súvisiace predpisy:

Vybavuje:

Ing. Eva Bučková

referentka pre ochranu ŽP

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 302

Telefón: +421 56 6713 322

Mobil: +421 915 840 269

E-mail: buckova@trebisov.sk

Prílohy: