Otvorenie výchovno-vzdelávacieho centra na Medickej ulici v Trebišove

17.03.2017

Piatok 17. marca 2017 o 9. 00 h mesto Trebišov a vedenie ZŠ na Ul. I. Krasku slávnostne otvorili nové priestory školy na Medickej ulici v Trebišove.

V novovzniknutých priestoroch školy sa nachádza 12 kmeňových tried určených pre primárne vzdelávanie s kapacitou pre 216 žiakov, 2 miestnosti určené na športové vyžitie, zborovňa a hygienické zariadenia. Na túto investíciu mesto Trebišov získalo dotáciu vo výške 300 000 € z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky na projektové dokumentácie boli čerpané z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov mesta v sume 9 578 €. Z vlastných zdrojov mesto poskytlo aj sumu 15.985,83 € na realizáciu plynofikácie novovybudovaného výchovno-vzdelávacieho centra.

Základná škola na Ul. I. Krasku v Trebišove je plnoorganizovaná základná škola, ktorú v školskom roku 2016/2017 navštevuje 981 žiakov v 48 triedach.

Nakoľko uvedená základná škola nevyhovovala výučbe žiakov z kapacitných dôvodov, vznikla požiadavka na realizáciu ďalších tried. Mesto Trebišov získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovú dotáciu vo výške 300 000 € na prestavbu objektu na Medickej ulici v Trebišove, za účelom vytvorenia tried tejto základnej školy. Na rekonštrukciu objektu na Medickej ulici sa použilo 266 983,55 €. Finančné prostriedky na projektové dokumentácie boli čerpané z Ministerstva školstva SR a z vlastných zdrojov mesta v sume 9 578 €.

Vypracovaná projektová dokumentácia s názvom „Výchovno-vzdelávacie centrum, Adaptácia objektu skladu na školské zariadenie“ riešila prestavbu objektu, v ktorej sa vytvorilo 12 tried základnej školy.

Prestavba bola navrhnutá tak, aby bolo možné samostatne realizovať priestory pre základnú školu. Objekt je dvojpodlažný a nachádza sa na Medickej ulici. V minulosti slúžil ako sklad. Priestory základnej školy sú umiestnené na 1. poschodí objektu, sprístupnené sú cez existujúce schodisko samostatným vstupom. Priestory na prízemí budovy sú v správe CSOŠ sv. Jozafáta, kde prebieha od r. 2015 výučba dvoch odborov.

Prestavba časti budovy základnej školy pozostávala z demontáže jestvujúcich výplní otvorov, z realizácie vstupnej rampy a ochranného nerezového zábradlia a oceľového protipožiarneho schodiska. V triedach je umiestnená PVC podlahová krytina a keramická dlažba v hygienických zariadeniach. Vymenené sú okná, realizovali sa búracie práce a dispozičné úpravy za účelom vytvorenia tried, zborovne a hygienických zariadení. V rámci projektových aktivít sa zrealizovalo aj zateplenie obvodového plášťa budovy a povrchové úpravy (vysprávky fasády a omietok). V novembri 2016 Mesto zrealizovalo pripojovací, distribučný a vnútroareálový rozvod plynu k výchovno-vzdelávaciemu centru v celkovej sume 15.985,83 €.


HARMONOGRAM SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO CENTRA
NA MEDICKEJ ULICI - ZŠ I. Krasku v Trebišove

9:00 h              Privítanie hostí

9:05 h              Príhovor generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva Mariána Galana

                        Príhovor primátora mesta Mareka Čižmára

                        Príhovor riaditeľa základnej školy Martina Goreho

                        Prestrihnutie pásky

9:15 – 9:35 h  Krátky kultúrny program

          Prehliadka priestorov vybudovanej ZŠ

9:40 – 10:00 h  Média - fototermín

                         Občerstvenie v priestoroch zborovne ZŠ