Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo Názov Účinnosť
152/2017 VZN č. 152/2017 o mestských symboloch a zásadách ich používania 15.03.2017
151/2017 VZN č. 151/2017 o poskytovaní dotácií 15.03.2017
150/2016 VZN č. 150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 01.01.2017
149/2016 VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 01.01.2017
148/2016 VZN č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2017
147/2016 VZN č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 06.10.2016
146/2016 VZN č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 04.05.2016
145/2015 VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 30.12.2015
144/2015 VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 01.01.2016
144/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 01.01.2017
143/2015 VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 01.01.2016
142/2015 VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 01.01.2016
142/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 11.11.2016
140/2015 VZN č. 140/2015 o miestnych daniach 01.01.2016
139/2015 VZN č. 139/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trebišov 01.10.2015
138/2015 VZN č. 138/2015 o trhových miestach 15.04.2015
137/2015 VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 08.04.2015
135/2014 VZN č. 135/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi 13.10.2014
134/2014 VZN č. 134/2014 o sociálnych službách 01.07.2014
133/2013 VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014 14.01.2014
133/2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014 13.10.2014
130/2013 VZN č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote 15.07.2013
129/2013 VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 15.07.2013
128/2013 VZN č. 128/2013 o podmienkach držania psov 15.07.2013
125/2013 VZN č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb 01.06.2013
122/2012 VZN č. 122/2012 o určení názvov ulíc v Mestskej časti Milhostov 01.02.2013
121/2012 VZN č. 121/2012 o určení názvu ulice a určení názvu námestia 01.01.2013
120/2012 VZN č. 120/2012 o mestskej polícii 01.01.2013
114/2012 VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu 01.08.2012
114/2012 Dodatok č. 1 k VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu 01.01.2017