Mestský úrad

Adresa sídla:

Mestský úrad
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

E-mail: trebisov@trebisov.sk

Kontaktné informácie:

Informátori - vrátnica
Tel.: +421 56 6713 339

Sekretariát prednostu
Tel.: +421 56 672 2157

Sekretariát primátora
Tel.: +421 56 672 2665
E-mail: vaskova@trebisov.sk

Iné informácie:
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590

Bankové spojenie:
názov účtu: Mesto Trebišov
pobočka: VÚB Trebišov
číslo účtu: 19325622/0200

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30   12.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 11.30   12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30   12.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 11.30   12.00 - 15.30

Pokladničné hodiny

Pondelok 8.00 - 11.30   12.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 11.30   12.00 - 15.00
Streda 8.00 - 11.30   12.00 - 15.00
Štvrtok 8.00 - 11.30   12.00 - 13.00
Piatok 8.00 - 11.30   12.00 - 15.00

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Je zložený zo zamestnancov mesta. V súlade s organizačným poriadkom, ktorý je základnou organizačnou normou mestského úradu zabezpečujú administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora mesta, Rady Mestského zastupiteľstva , komisií, ako aj ďalších zriadených orgánov MsZ. Organizačný poriadok MsÚ je záväzný pre všetkých zamestnancov.

Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá vlastnú právnu subjektivitu. Právnickou osobou je "Mesto Trebišov", ktoré navonok zastupuje primátor. Zamestnanci MsÚ môžu vykonávať právne úkony len na základe poverenia, alebo splnomocnenia primátora a MsZ.

Zamestnanci sa podieľajú na všetkých prácach spojených s výkonom ústavného práva občanov na priamej správe verejných vecí, alebo voľbou svojich zástupcov a zabezpečujú úlohy preneseného výkonu štátnej správy.

Mestský úrad najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
  • pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  • vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,
  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.

Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu.

Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Trebišove, ktorý určuje mestské zastupiteľstvo.

Organizačná štruktúra mestského úradu