Hlavný kontrolór

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór

Kontakty
Telefón: +421 56/6713342
Mobil: +421 915 785 242
E-mail: kontrolor@trebisov.sk1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Mesto môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.


2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona.


3. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 (funkciu, ktorá nie je zlučiteľná s postom kontrolóra)


4. Mestské zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.


5. Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:

  • nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva,
  • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
  • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
  • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
  • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
b) preveruje:
  • hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  • tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
  • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
  • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c) vypracúva odborné stanoviská:
  • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
6. Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 5 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
7. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov podľa § 11 odseku 3 zák. č. 152/98 Zb.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
10. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
11. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré mestá podľa osobitného zákona.

Vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

1. Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, kto rý musí byť 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.
2. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.
3. Predkladá správu o výsledkoch kontroly mestskému zastupiteľstvu.
4. Predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
5. Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
6. Zabezpečuje evidenciu vybavovania sťažností.
7. Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.
8. Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
9. Je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.
10.Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18. d.