Úradná tabuľa

08.12.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Marek Girman
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Antónia Kračinovská
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Kusa
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Macák
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Kočiš
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Rastislav Tomko
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Antonín Jakubik
08.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Brezo, Jozef Rusnák, Peter Sedlák
05.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmar Peruňská
05.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová, Tatiana Prihodová
05.12.2016 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho a Školskej
03.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Kočiš
03.12.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud, Marek Piok, Rudolf Ševčík
30.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Tancoš
30.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Brezo, Ladislav Vojtko
29.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
29.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky
29.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky - Marek Demeter, Pavol Gojdan, Peter Hurčík, Jozef Podracký, Mikuláš Topoľan
29.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky
29.11.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Vladimír Girman
29.11.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Mgr. Danica Gajdošová
28.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Anna Kyprová
28.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Gud
28.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Balog, Jozef Zajac, Eva Kordaničová
25.11.2016 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.11.2016 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.11.2016 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.11.2016 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.11.2016 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 119/2012 o poskytovaní dotácií
25.11.2016 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25.11.2016 Návrh VZN o miestnych daniach
25.11.2016 Návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
25.11.2016 Návrh rozpočtového opatrenia č. 6 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016
24.11.2016 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
24.11.2016 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017
24.11.2016 Návrh VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
23.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter, Martin Dudaško, Ján Fedorčák, Ján Krasnický, Ján Mráz, Rastislav Pavlíček, Božena Vlhová
23.11.2016 Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Nagy
23.11.2016 Upovedomenie o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín - Mária Bicková