Úradná tabuľa

20.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
20.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Drobňak
20.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Mazurkovič
18.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Gužik
18.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Fedorčák
18.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marta Demeterová
18.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Viera Fečová
18.06.2018 Informácia pre verejnosť v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z.
15.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Darina Horvátová
15.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Toropila
15.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
15.06.2018 Zvýšené nebezbečenstvo vzniku požiaru
12.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Daniela Peruňská
12.06.2018 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mo Pham Thi
12.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dominik Jenčo
10.06.2018 Návrh VZN o poskytovaní dopravy
08.06.2018 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Adriána Matejová
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Havrila, Viktória Havrilová
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Michaela Miková
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Patrícia Prihodová
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Simona Gorolová
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Drobňak
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Radoslav Danko
08.06.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Michal Rostaš
08.06.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Karol Šuster
07.06.2018 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - Ulíc M. R. Štefánika, Rastislavova, J. Hollého, Gaštanova, Mestský park
06.06.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov na lI. polrok 2018
05.06.2018 Návrh Záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2017
05.06.2018 Návrh rozpočtového opatrenia č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018