Úradná tabuľa

17.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
17.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Balážová
15.02.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Magdaléna Poľacká
15.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Helena Džudžová
15.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Kveta Mazurkovičová
15.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Nikola Plichtová
15.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Kandráč
15.02.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Čiernik
10.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Róbert Boroň, Milan Horváth, Erik Kočiš, Martin Makkai, Martina Sotáková, František Stybár, Rudolf Ševčík
10.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky
10.02.2017 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.02.2017 Návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
10.02.2017 Návrh VZN o mestských symboloch a zásadách ich používania
10.02.2017 Návrh VZN o poskytovaní dotácií
08.02.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Kašov
07.02.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Michaľany
07.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Makkai
07.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Viktor Durkota
06.02.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Mária Klubertová
03.02.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marcel Mráz, Patrik Mráz
03.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Miloš Verbič
01.02.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martin Roman
01.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Andrej Čierny, Jozef Rusnák
01.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Zupková
01.02.2017 Oznámenie o uložení zásielky
30.01.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – MUDr. Adriana Nováková
27.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Juraj Šandor
26.01.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Eva Kordaničová
24.01.2017 Výzva pre všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia