Úradná tabuľa

17.04.2019 Dodatok č. 4 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov
17.04.2019 VZN č. 161/2019 o trhových miestach a trhovom poriadku
15.04.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Nikola Balážová, Renáta Pukyová, Jozef Sopata
15.04.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Matej Kundrát, Marián Kucharčík
11.04.2019 Pozvánka na 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva
12.04.2019 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho
11.04.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - Trebišov Silo TV_SIL, F2BTS
10.04.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
10.04.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Bc. Miroslava Šestáková
09.04.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Adriána Zacharová
05.04.2019 Oznámenie o uložení zásielky
05.04.2019 Oznámenie o uložení zásielky
02.04.2019 Oznámenie o uložení zásielky
29.03.2019 Návrh VZN o trhových miestach a trhovom poriadku
28.03.2019 Výzva na preventívnu celoplošnú jarnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov
28.03.2019 Oznámenie o uložení zásielky
27.03.2019 Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov
27.03.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - INS Klaster TREB 05 Trensport Vojčice
27.03.2019 Oznámenie o uložení zásielky – František Kucák, Ľubomír Kucák
26.03.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud, Michal Šandor
26.03.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zuzana Ridošová
25.03.2019 Adresa pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
25.03.2019 Adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu
25.03.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martin Rovňák
22.03.2019 Oznámenie o vstupe na pozemok
22.03.2019 Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby Vojčice — Kanalizácia: Prečerpávanie splaškových vôd
22.03.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Milan Velísek
22.03.2019 Oznámenie o uložení zásielky
20.03.2019 Oznámenie o uložení zásielky
19.03.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – OSBD Trebišov