Úradná tabuľa

12.12.2018 Oznámenie o uložení zásielky
11.12.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – MO SRZ Trebišov
11.12.2018 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc M. R. Štefánika a J. Kostru
11.12.2018 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc J. Kostru, Škultétyho
10.12.2018 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Vojčice – Kanalizácia, Prečerpávanie splaškových vôd
07.12.2018 Oznámenie o uložení zásielky
07.12.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Dančo
07.12.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Peter Kováč
05.12.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jaroslav Semanko
04.12.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov na l. polrok 2019
03.12.2018 Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021
03.12.2018 Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018
03.12.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
03.12.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Antal, Petra Savková
30.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky
30.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky
29.11.2018 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019
28.11.2018 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva
27.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky
27.11.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Materská škola
24.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky
23.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Andrea Čičatková, Erika Karičková, Ján Rác, Jovanka Sekulič
22.11.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Jozef Torba
21.11.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Trebišov- zriadenie optiky od VVN 6718/6609 po ES“
20.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Savko, Dušan Petreň, Lenka Vedrová
20.11.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Pavol Čintala
16.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Podracký
15.11.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Materská škola, Škultétyho, Trebišov
14.11.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ladislav Lippai
14.11.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Jarmila Gáborová