Úradná tabuľa

18.02.2019 Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov
15.02.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Žoloch
15.02.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
12.02.2019 VZN č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
12.02.2019 VZN č. 159/2019 o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
12.02.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Vojčice
12.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Trebišov Silo TV_SIL, F2BTS
12.02.2019 Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s miestom trvalého pobytu len mesto Trebišov
08.02.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Maroš Balog-Luka, Helena Korová
08.02.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – František Horváth
08.02.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Jaroslav Macik a Ing. Mária Maciková
07.02.2019 Pozvánka na 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva
05.02.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
05.02.2019 Oznámenie o uložení zásielky
04.02.2019 Oznámenie o uložení zásielky
01.02.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Lukáš Poľanský
01.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Trebišov, V304, V530 - zriadenie TS1116-0072 s DO VNR
31.01.2019 Oznámenie o uložení zásielky
30.01.2019 Adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR
30.01.2019 Adresa pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR
30.01.2019 Oznámenie o uložení zásielky
28.01.2019 Oznámenie o uložení zásielky
25.01.2019 Zámer previesť zámenou nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.01.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
25.01.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
25.01.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Františka Mlatičeková, Anna Stašková
25.01.2019 Návrh VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
25.01.2019 Návrh VZN o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
25.01.2019 Oznámenie o uložení zásielky
23.01.2019 Oznámenie o uložení zásielky