Úradná tabuľa

26.09.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Šimona Kanalošová
26.09.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017
26.09.2017 VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda
26.09.2017 VZN č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
21.09.2017 Pozvánka na 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva
20.09.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Milan Onisik
20.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martina Koščíková
20.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zdenka Siváková
20.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Róbert Chovanec
20.09.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Hedviga Sandorová, Sebastián Šandor
19.09.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Michaľany
19.09.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Zoltán Biačko
14.09.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Slavomíra Kollárova a Jaroslav Kollár
14.09.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Ladislav Jílek
14.09.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
14.09.2017 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov Dopravná ulica č. 2107/1
14.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Antonín Jakubik
14.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Horváth
14.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marián Demeter
14.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Vachaľ
14.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky
08.09.2017 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
08.09.2017 Návrh rozpočtového opatrenia č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017
08.09.2017 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
08.09.2017 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
08.09.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.09.2017 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017
07.09.2017 Návrh VZN o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
06.09.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
06.09.2017 Stavebné povolenie na stavbu Rekonštrukcia plynovodov UO02813 Trebišov – 29. augusta