Preventívna činnosť MsP - máj 2017

14.06.2017

Prioritnou oblasťou prevencie v tomto období je vyučovanie Dopravnej výchovy a taktiež stále aktuálna téma drog a závislosti a s tým spojená trestnoprávna zodpovednosť.

Mestská polícia zrealizovala dve odborné prednášky na tému Dopravná výchova - utorok 23.05.2017 pre 45 detí z Materskej školy na Ul. 1. decembra a pondelok 29.05.2017 pre 120 detí 2. a 3. ročníka ZŠ na Ul. I. Krasku v Trebišove. Konkrétnou témou stretnutia bolo „Bezpečné správanie sa detí ako účastníkov cestnej premávky a základné dopravné značky.“

Ďalšie dve prednášky sa týkali tematiky drog a s nimi spojená trestnoprávna zodpovednosť -  utorok 23.5. pre 75 študentov z Gymnázia a stredu 24.05.2017 pre 25 žiakov  9. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Účelom prednášky uvedenej témy bolo zvýšiť informovanosť študentov o možnostiach prevencie pred vytvorením závislosti na drogách, a zároveň poskytnúť informáciu o rizikách spojených s ich užívaním.

Celkovo sa prednášok v mesiaci máj zúčastnilo 265 žiakov školských a predškolských zariadení.

Praktické ukážky z činnosti mestskej polície a materiálneho zabezpečenia realizovali príslušníci MsP dvakrát - nedeľu 28.05.2017 pri príležitosti MDD v mestskom parku. Činnosti boli spojené aj s praktickou ukážkou služobnej kynológie OR PZ v Trebišove a stredu 31.05.2017 pre študentov vybraných základných škôl na pôde mestského úradu pri príležitosti Dňa otvorených dverí, kde žiaci nahliadli  do služobných priestorov MsP a taktiež im boli odprezentované technické prostriedky, ktoré sa vyžívajú pri výkone služby.

Preventívna činnosť bola realizovaná pod vedením: Bc. Jindřicha Sosnu, referenta pre výkon služby MsP  a Martiny Gatyášovej, príslušníčky Mestskej polície Trebišov.