Svetový deň diabetu - 14. november

13.11.2017

Cukrovka – epidémia tretieho  tisícročia.


Svetová federácia diabetu (IDF) vyhlasuje každoročne 14. November za svetový deň diabetu ( World Diabetes Day).  Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách a  príznakoch. Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. Počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

Podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácii SR bolo v roku 2014 v diabetologických ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Cukrovka ( diabetes mellitus) je chronické ochorenie, ktorého výskyt celosvetovo  ale aj v Slovenskej republike neustále narastá.  Môžeme hovoriť o  cukrovke ako o epidémii tretieho tisícročia. V súčasnosti  sa  počet diabetikov vo svete odhaduje na  140 miliónov a podľa prognostických štúdií sa ich počet o 25 rokov zvýši na 300 miliónov.

  • Cukrovka (diabetes melitus) je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi (hyperglykémia). Zvýšenie hladiny krvného cukru (hyperglykémia) je následkom poruchy vylučovania inzulínu. Pri cukrovke okrem nedostatočnej  premeny cukrov v organizme dochádza aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Postihnutie malých ciev (diabetická mikroangiopatia)  sa prejavuje zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek a nervov.

  • Cukrovka má rôzne príznaky a pri vzniku ochorenia nemusia byť rozvinuté všetky naraz. K základným príznakom cukrovky patrí únava spojená s chudnutím, ďalej časté močenie a smäd.

Základné formy cukrovky:

  • typ 1 – vyžaduje podávanie inzulínu,zvyčajne sa vyskytuje u detí a mladých ľudí a predstavuje asi 10 – 15% všetkých diabetikov,

  • typ 2 –nezávislý od podávania inzulínu, vyskytuje sa hlavne u dospelých, zvyčajne je podmienený viacerými faktormi a trpí naň asi 85 – 90% pacientov.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  počas celého roka realizuje priebežne rôzne činnosti zamerané na zlepšenie zdravia, predlžovanie života a zlepšenie kvality života celej populácie pomocou podpory zdravia, prevencie chorôb a rôznych foriem zdravotných intervencií. Zámerom aktivít je zvýšenie povedomia najmä v  oblasti prevencie civilizačných ochorení, súvisiacich so životným štýlom.

Poradni zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trebišove  odborní zdravotnícki pracovníci zabezpečia bezplatné vyšetrenia. Na základe vyšetrenia glykémie a zistenia ďalších  rizikových faktorov,  poskytnú informácie v oblasti zdravého životného štýlu, životosprávy a primeranej pohybovej aktivite.
 

Každému klientovi bude na základe výsledkov vyšetrení poskytnuté individuálne poradenstvo.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č.056/672 48 84, 056/72 49 93, alebo priamo v Poradni zdravia v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  na Jilemnického ul. v Trebišove.