Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

09.06.2017

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 9.6.2017


... /2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o organizácii miestneho referenda

Toto VZN upravuje podrobnosti o príprave, organizácii, priebehu a vyhlásení výsledkov miestneho referenda v meste Trebišov.

Prílohy: