Pozvánka na 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva

09.07.2018

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove, dňa 6.7.2018

P o z v á n k a

na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční     

v stredu 1. augusta 2018 o 14.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Materiál na zasadnutie - komplet

Návrh programu:

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Interpelácie a podnety poslancov  
5 Diskusia  
6 Rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 – 2022 materiál
7 Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2017 materiál
8 Oprava strechy budovy Centra voľného času materiál
9 Obnova mestskej plavárne v Trebišove materiál
10 Správa o výsledku kontroly stavu vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trebišov – 2. etapa materiál
11 Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 materiál
12 Rôzne  
13 Záver  

PhDr. Marek Čižmár