Pozvánka na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva

16.03.2017

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove, dňa 16.3.2017

P o z v á n k a

na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční     

v pondelok 20. marca 2017 o 14.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Materiál na rokovanie - komplet

Program:

Bod Názov Materiál
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4. Interpelácie a podnety poslancov  
5. Diskusia  
6. Urovnanie vzťahov medzi Mestom Trebišov a spoločnosťou BLIKA, s.r.o. materiál
7. Správa o protokole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách materiál
8. Oprava strechy Mestského úradu Trebišov materiál
9. Rôzne  
10. Záver  

PhDr. Marek Čižmár