Symboly mesta Trebišov

Mestské symboly sú:

  • erb mesta
  • vlajka mesta
  • pečať mesta
  • mestské insígnie

Erb mesta tvorí v modrom neskorogotickom štíte z veľkého položeného a prevráteného strieborného lemeša vyrastajú tri zlaté bezosté klasy sprevádzané dvoma zlatými hviezdičkami, vpravo hore menšie ľavošikmo sklonené strieborné čerieslo.

Najstarším historickým prameňom erbu mesta je pečatidlo z roku 1695, v štíte ktorého sú figúry čeriesla, lemeša, klasov a hviezdičiek. Staršou podobou erbu mesta je predloha pochádzajúca z 15. storočia, ktorá dokazuje používanie pečate Trebišova s vyobrazením obrazu Panny Márie.

Mestská vlajka pozostáva z pravidelne sa dvakrát opakujúcich troch pozdĺžnych pruhov vo farbe bielej, žltej a modrej. Vlajka je zakončená dvoma cípmi.

Pečať mesta Trebišov tvorí erb mesta Trebišov s kruhopisom: „MESTO TREBIŠOV".

Insígnie predstavujú kovovú primátorskú reťaz na ktorej je upevnená kruhová medaila s vyobrazením erbu mesta s nápisom Mesto Trebišov.

Insígnie používa primátor mesta, zástupca primátora mesta, alebo poverený poslanec pri:

  • slávnostných zasadaniach mestského zastupiteľstva,
  • oficiálnych prijatiach predstaviteľov politického a verejného života Slovenskej republiky,
  • oficiálnych prijatiach predstaviteľov iných štátov a miest,
  • iných významných slávnostných príležitostiach,
  • občianskych obradoch organizovaných Mestským úradom

Insígnie mesta uchováva primátor mesta.

Symboly mesta Trebišov sú registrované v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorého agendu spravuje Ministerstvo vnútra SR pod signatúrou HR: T-5/1991.

© 2024 MESTO TREBIŠOV