Primátor

Fotografia

PhDr. Marek Čižmár

primátor

Telefón: +421 56 672 26 65

E-mail: primator@trebisov.sk

2. poschodie, kancelária č. 201

Postavenie primátora mesta upravuje § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia voliči mesta v priamych voľbách. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Primátor mesta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote a za podmienok ustanovených zákonom.

Primátor mesta najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenie mesta,
  • môže právnickej, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu

© 2024 MESTO TREBIŠOV