Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

22.11.2019 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
22.11.2019 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020
21.11.2019 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
20.11.2019 Rozhodnutie o umiestneni stavby: „INS_FTTH_TV_TREB_00_ Trebisov_Stefanika
20.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
20.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trebišov na l. polrok 2020
19.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
18.11.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Martin Kusa, Kristián Rostás
18.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
18.11.2019 Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu - „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov“ – prevádzkové súbory: odbor 22, 27 a stavebné objekty: odbor 35, 39
18.11.2019 Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu - „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov“ - stavebné objekty: odbor 34, 35, 36, 37
15.11.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Bc. Pavol Furda
13.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Michaľany
13.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Oľga Štefanková
12.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
12.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Viera Dubovanová
11.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
08.11.2019 Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti
06.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
06.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Anna Girmanová
06.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ing. Michal Krivý
05.11.2019 Informácie pre voliča pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
05.11.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – JUDr. Ján Sokol
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
04.11.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Miluše Lengyelová
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Mária Ostrožovičová
04.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
30.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
30.10.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Marek Miľo