Sprístupnenie informácií na základe žiadosti

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Osobne

  • v podateľni Mestského úradu (na prízemí)
  • adresa: Adresa: Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Úradné hodiny:

Pondelok – Piatok

7,30 hod. – 15,30 hod.

Štvrtok je nestránkový deň.

Obed: 11,30 hod. – 12,00 hod.

Písomne

  • poštou alebo osobne doručením na podateľňu Mestského úradu

Elektronickou poštou

Postup mesta pri vybavovaní žiadosti o informácie

Fyzická alebo právnická osoba má právo na prístup k informáciám, ktoré má povinná osoba (mesto) k dispozícii. Žiadateľovi, ktorý požiada s sprístupnenie informácií sa tieto sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácie musí byť jasné kto ju podáva, voči komu smeruje, aký typ informácie sa požaduje a akým spôsobom si žiadateľ želá odpoveď na svoju žiadosť.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme ( § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak).

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. 

Závažnými dôvodmi sú:

  •  vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
  •  vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Miesto, lehota s spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor). Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

© 2024 MESTO TREBIŠOV