Prihlásiť sa

Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo Názov Účinnosť
183/2023 VZN č. 183/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 05.05.2023
182/2022 VZN č. 182/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023 01.01.2023
181/2022 VZN č. 181/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 01.01.2023
180/2022 VZN č. 180/2022 o miestnych daniach 01.01.2023
179/2022 VZN č. 179/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2023
177/2022 Dodatok č. 1 k VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 01.01.2023
129/2013 Dodatok č. 2 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 01.01.2023
176/2022 Dodatok č. 1 k VZN č. 176/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 05.10.2022
177/2022 VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 01.08.2022
178/2022 VZN č. 178/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov 06.07.2022
108/2011 Dodatok č. 7 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov 27.05.2022
176/2022 VZN č. 176/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 02.03.2022
84/2008 Dodatok č. 4 k VZN č. 84/2008, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1 - 3 02.03.2022
175/2021 VZN č. 175/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 01.01.2022
174/2021 VZN č. 174/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 01.01.2022
173/2021 VZN č. 173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2022
172/2021 VZN č. 172/2021 o poskytovaní dotácií 01.01.2022
170/2021 Dodatok č. 1 k VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 06.10.2021
171/2021 VZN č. 171/2021 o spádových materských školách 13.05.2021
170/2021 VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 13.05.2021
108/2011 Dodatok č. 6 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Trebišov 26.03.2021
129/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 04.03.2021
167/2020 VZN č. 167/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 01.01.2021
164/2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach 01.01.2021
166/2020 VZN č. 166/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov 07.10.2020
165/2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 10.06.2020
143/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 01.04.2020
108/2011 Dodatok č. 5 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov 13.01.2020
165/2019 VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 01.01.2020
164/2019 VZN č. 164/2019 o miestnych daniach 01.01.2020