Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo

Názov

186/2023

VZN č. 186/2023 o miestnych daniach

účinné od: 01.01.2024

172/2021

171/2021

© 2024 MESTO TREBIŠOV