Prihlásiť sa

Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo Názov Účinnosť
170/2021 Dodatok č. 1 k VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 06.10.2021
171/2021 VZN č. 171/2021 o spádových materských školách 13.05.2021
170/2021 VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 13.05.2021
108/2011 Dodatok č. 6 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Trebišov 26.03.2021
129/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 04.03.2021
169/2020 VZN č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 01.01.2021
168/2020 VZN č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2021
167/2020 VZN č. 167/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 01.01.2021
164/2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach 01.01.2021
166/2020 VZN č. 166/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov 07.10.2020
165/2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 10.06.2020
156/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií 10.06.2020
143/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 01.04.2020
108/2011 Dodatok č. 5 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov 13.01.2020
165/2019 VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 01.01.2020
164/2019 VZN č. 164/2019 o miestnych daniach 01.01.2020
158/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 02.10.2019
162/2019 VZN č. 162/2019 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trebišov 04.07.2019
161/2019 VZN č. 161/2019 o trhových miestach a trhovom poriadku 02.05.2019
108/2011 Dodatok č. 4 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov 02.05.2019
159/2019 VZN č. 159/2019 o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 01.03.2019
158/2018 VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 04.01.2019
108/2011 Dodatok č. 3 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov 04.10.2018
157/2018 VZN č. 157/2018 o poskytovaní dopravy 17.07.2018
156/2018 VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií 01.06.2018
154/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda 01.06.2018
155/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 21.03.2018
155/2017 VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 01.01.2018
154/2017 VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda 11.10.2017
153/2017 VZN č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 11.10.2017