Prihlásiť sa

Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo Názov Účinnosť
165/2019 VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 01.01.2020
164/2019 VZN č. 164/2019 o miestnych daniach 01.01.2020
163/2019 VZN č. 163/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2020
162/2019 VZN č. 162/2019 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trebišov 04.07.2019
161/2019 VZN č. 161/2019 o trhových miestach a trhovom poriadku 02.05.2019
160/2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 01.09.2019
160/2019 VZN č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 01.03.2019
159/2019 VZN č. 159/2019 o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 01.03.2019
158/2018 VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 04.01.2019
158/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 02.10.2019
157/2018 VZN č. 157/2018 o poskytovaní dopravy 17.07.2018
156/2018 VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií 01.06.2018
155/2017 VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 01.01.2018
155/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 21.03.2018
154/2017 VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda 11.10.2017
154/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda 01.06.2018
153/2017 VZN č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 11.10.2017
152/2017 VZN č. 152/2017 o mestských symboloch a zásadách ich používania 15.03.2017
149/2016 VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 01.01.2017
149/2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 11.10.2017
147/2016 VZN č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 06.10.2016
146/2016 VZN č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 04.05.2016
145/2015 VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 30.12.2015
144/2015 VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 01.01.2016
144/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 01.01.2017
143/2015 VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 01.01.2016
143/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 01.04.2020
142/2015 VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 01.01.2016
142/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 11.11.2016
139/2015 VZN č. 139/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trebišov 01.10.2015