Prihlásiť sa

Rozpočet

Zostavovanie rozpočtu obce a rozpočtu mesta v celku vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Základom finančného hospodárenia mesta Trebišov je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie príslušného kalendárneho roka a schvaľovaný mestským zastupiteľstvom.Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov - ďalej len zákona). To isté sa týka záverečného účtu mesta, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia mesta hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta, alebo rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou úpravou vedie mestský úrad.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi osobitnými právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na ten-ktorý rok. Mesto môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom