Prihlásiť sa

Rezidenčná karta na rok 2022

Vážení občania,

aj v tomto roku mesto Trebišov vydá rezidenčné karty (RK) na rok 2022 pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorí splnili podmienky na jej vydanie

Podmienky na vydanie rezidenčnej karty:

  1. trvalý pobyt na území mesta Trebišov
  2. splnenie záväzkov (uhradené poplatky za TKO, miestne dane) voči mestu k 31. 12. 2021.

Rezidenčnú kartu získa občan mesta Trebišova (po splnení podmienok) ZDARMA.

Oproti minulému obdobiu mesto pristúpilo k nasledovným zmenám pri vydávaní rezidenčných kariet:

  • dochádza k predĺženiu platnosti rezidenčnej  karty vždy do 31. marca nasledujúceho roka, z dôvodu zabezpečenia plynulého procesu prípravy a distribúcie aktuálnych rezidenčných kariet. Platnosť rezidenčnej karty vydanej v roku 2021 sa predlžuje do 31. 03. 2022.

Stav pred zmenou: platnosť rezidenčnej karty bola do 31.12. aktuálneho roka, pre ktorý bola táto karta vydaná

  • rezidenčnú kartu je potrebné vyzdvihnúť priamo na MsÚ v Trebišove (jeden z rodinných príslušníkov, prípadne členov spoločnej domácnosti), na základe vyplnenej Žiadosti o vydanie rezidenčnej karty, kde bude karta na počkanie osobne vydaná. Rezidenčné karty nebudú zasielané poštou!  

Stav pred zmenou: obyvateľom, ktorí v minulom období (2019 až 2021) požiadali o vydanie RK a v podanej žiadosti označili, že súhlasia s opätovným a zároveň pravidelným zasielaním rezidenčnej karty za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok, doručené na adresu ich trvalého pobytu.

Karty budú vydávané od 1. 3. 2022 v úradných hodinách na vrátnici MsÚ v Trebišove. 

Pre osoby do dovŕšenia 3 rokov veku sa rezidenčná karta nevydáva.

Pre osoby od dovŕšenia 3 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S PREUKAZOM POISTENCA.

Pre osoby od 15 do dovŕšenia 65 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S OBČIANSKYM PREUKAZOM.

Všetkým občanom s trvalým pobytom na území mesta Trebišov od 65 rokov veku bola vydaná a doručená SENIOR KARTA, ktorá  seniorov oprávňuje využívať výhody plynúce z rezidenčnej karty. Seniorom od uvedeného veku teda mesto rezidenčnú kartu nevydáva.

Výhody, vyplývajúce z rezidenčnej karty na rok 2022, občania môžu uplatňovať v Areáli vodných športov (letné kúpalisko a mestská plaváreň) na poskytnutie zľavy z ceny vstupného. Rovnako aj pri návšteve Komunitnej klubovne FAJNOVO (budova Centra voľného času), pri člnkovaní a vodnom bicyklovaní na rybníku v mestskom parku.  

V prípade straty rezidenčnej karty mesto Trebišov účtuje poplatok za vystavenie náhradnej karty v sume 1 €. Poplatok je potrebné uhradiť v pokladni MsÚ v Trebišove.

Prílohy: