Rezidenčná karta rok 2023

Vážení občania,

v tomto roku budú občanom s trvalým pobytom v meste Trebišov, ktorí majú splnené záväzky voči mestu k 31. 12. 2023 (uhradené poplatky za TKO a miestne dane) vydané nové rezidenčné karty, označené individuálnym čiarovým kódom, ktoré budú môcť občania mesta využívať aj v budúcnosti na základe ich aktivácie mestom Trebišov, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho roka (v mesiaci január).

Novú rezidenčnú kartu si môžu občania mesta Trebišova vyzdvihnúť na vrátnici MsÚ v Trebišove počas úradných hodín, ktoré sú uvedené na webovej stránke mesta Trebišov (www.trebisov.sk) buď osobne, prípadne prostredníctvom niektorého z rodinných príslušníkov alebo členov spoločnej domácnosti, na základe vyplnenej Žiadosti o vydanie rezidenčnej karty. Rezidenčná karta bude vydaná na počkanie. Rezidenčné karty nebudú zasielané poštou.

Nová rezidenčná karta bude vydaná za poplatok 1 €, ktorý bude uhradený na vrátnici MsÚ pri platbe v hotovosti a pri bezhotovostnej platbe v pokladni MsÚ.

Výhody z rezidenčnej karty vydanej v roku 2023 zostávajú v platnosti do 29. 02. 2024. 

Pre deti do dovŕšenia 3 rokov veku sa rezidenčná karta nevydáva.

Pre osoby od dovŕšenia 3 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S PREUKAZOM POISTENCA.

Pre osoby od 15 do dovŕšenia 65 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S OBČIANSKYM PREUKAZOM.

Všetkým občanom s trvalým pobytom na území mesta Trebišov od 65 rokov veku bola vydaná a doručená SENIOR KARTA, ktorá  seniorov oprávňuje využívať výhody plynúce z rezidenčnej karty. Seniorom, ktorí v aktuálnom kalendárnom roku dosiahli vek 65 rokov mesto rezidenčnú kartu nevydáva.

Výhody, vyplývajúce z rezidenčnej karty na rok 2024:

  • Areál vodných športov (letné kúpalisko a mestská plaváreň) - poskytnutie zľavy z ceny vstupného,

  • Fitness štúdio (mestská športová hala) - poskytnutie zľavy z ceny vstupného,
  • Komunitná klubovňa FAJNOVO (budova Centra voľného času),
  • člnkovanie a vodné bicyklovanie na rybníku v mestskom parku (v letných mesiacoch).  

V prípade straty rezidenčnej karty mesto Trebišov účtuje poplatok za vystavenie náhradnej karty v sume 5 €.

Táto karta nebude vydaná na počkanie z dôvodu jej opätovného zadania do tlače.

Poplatok je potrebné uhradiť v pokladni MsÚ v Trebišove.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV