Štatút mesta Trebišov

Štatút mesta Trebišov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a vyznamenaní.

Štatút mesta Trebišov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

  • Štatút mesta Trebišov bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 11.1.2007 uznesením č. 7/2007.
  • Dodatok č. 1 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 30.12.2013 uznesením č. 114/2013.
  • Dodatok č. 2 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 5.10.2015 uznesením č. 92/2015.
  • Dodatok č. 3 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 19.12.2018 uznesením č. 23/2018.

© 2024 MESTO TREBIŠOV