Prihlásiť sa

Odpadové hospodárstvo

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU - 110/120 L ZBERNÉ NÁDOBY – RODINNÉ DOMY

Pondelok:

M. R. Štefánika, Švermova, I.Krasku, Záhradná, Bitúnková, 29. augusta, Duklianskych hrdinov, Jarková, 8. marca, Budovateľská, Hradišská, Ondavská, SNP

Utorok:

Gorkého, Rybárska, Dobrovoľnícka, J. Jesenského, Kapušanská, Paričovská, Májová, Lesná, Petrovova, Muškátová, Roľníckeho povstania, Ružová, Východná, Západná, Jarná, Dargovská, Hviezdna, Gagarinova, Slnečná, Stredná, Poštová

Streda:

Milhostov, Mlynská, Nižnianska, Repná, Družstevná, Nový Majer

Štvrtok:

T. G. Masaryka, Sládkovičova, Stavebná, Krajná, Slovenská, A. Dubčeka, Čeľovská, Konečná, 17. novembra, Svätoplukova, J. Záborského, J. Kráľa, Kalinčiakova, Puškinova, Šafárikova, Čsl. armády, Cukrovarská, kpt. Nálepku, Bottová, Tabaková, Štúrova, Kollárová, Tichá, Jablonková, Orechová

Piatok:

Varichovská, Moyzesova, Palárikova, Parková, Kvetná, Športová, Radová, Krátka, Hollého, Lúčna, Košická, Agátová, Drehňovská, Orgovánová, Kukučínova, Ternavská, Rastislavova, L. Svobodu, Pribinova, Sadovská

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU - 1100 L ZBERNÉ NÁDOBY – BYTOVÉ DOMY

Pondelok – Streda – Piatok - Sobota


HARMONOGRAM ZBERU VYTRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU – PAPIER, PLAST, SKLO - BYTOVÉ DOMY:

Vytriedené zložky komunálneho odpadu: papier, plast a sklo sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnerov, určených na separovaný odpad a umiestnených v kontajnerových stojiskách na jednotlivých sídliskách mesta. Vývoz týchto kontajnerov sa realizuje podľa potreby.


HARMONOGRAM ZBERU VYTRIEDENÝCH  ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU - PAPIER, PLAST, SKLO,  KOV a  ELEKTROODPAD - RODINNÉ DOMY:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto alebo obec povinné zabezpečiť separáciu odpadových komodít vznikajúcich v domácnostiach pri tvorbe komunálneho odpadu.

Vývoz separovaných komodít PLAST, KOV a TETRAPAKY sa bude uskutočňovať v prvej polovici daného mesiaca stále vo štvrtok podľa plánu vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2023.

Vývoz separovaných komodít PAPIER a SKLO sa bude uskutočňovať  v druhej polovici daného mesiaca stále štvrtok podľa plánu vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2023.

Vývoz separovanej komodity ELEKTROODPAD sa bude uskutočňovať v mesiacoch marec, jún, september a december, v prvej polovici daného mesiaca stále vo štvrtok podľa plánu vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2023.

Technické služby mesta Trebišov žiadajú občanov mesta, aby svoj separovaný odpad vyložili pred rodinný dom do 7.00 hod.! 

Prílohy: