Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet mesta Trebišov (ďalej len „PR“) predstavuje demokratický nástroj, ktorý umožňuje aktívne zapojenie obyvateľov Trebišova priamo do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia mesta Trebišov (ďalej len „mesta“) sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Cieľom mesta je prostredníctvom PR:

  • vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi, čo v praxi znamená formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania obyvateľov mesta, s cieľom priblížiť fungovanie samosprávy širokej verejnosti,
  • vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste;

Prostredníctvom PR obyvatelia mesta rozhodujú, ako bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci jedného kalendárneho roka na občianske projekty.

Zapojiť sa do participácie

Projekt je realizovaný v spolupráci s WellGiving,o.z., ktoré poskytlo mestu Trebišov systém „hlas občanov“ spolufinancovaný z prostriedkov EU ESF a OP EVS

Prílohy: