Mestský úrad

Mestský úrad zabezpečuje organizačné, administratívne a hospodárske veci mestského zastupiteľstva, primátora, mestskej rady, komisií MsZ a Výboru mestskej časti Milhostov.

Mestský úrad zabezpečuje výkon originálnej pôsobnosti samosprávy (originálne kompetencie) aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy (prenesené kompetencie).

Mestský úrad najmä

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a je podateľňou a výpravňou písomností,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ, MsR, komisií a výboru,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
  • pripravuje návrhy a vykonáva uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta,
  • odborne a metodicky usmerňuje mestom zriadené organizácie a založené spoločnosti.

© 2024 MESTO TREBIŠOV