Prihlásiť sa

Hlavný kontrolór

Mgr. Martin Kohut
hlavný kontrolór

Kontakty
Telefón: +421 56/6713342
Mobil: +421 915 759 524
E-mail: kontrolor@trebisov.sk

Hlavný kontrolór mesta bol zvolený na základe uznesenia č. 79/2023 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 17.4.2023.

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá jej výkonu a úlohy hlavného kontrolóra stanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

 1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 2. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
  1. obecný úrad,
  2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 3. Kontrolná činnosť podľa odseku 1. sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)

 1. Hlavný kontrolór
  1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
  2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej    činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  8.  je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d
 4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.