Zástupca primátora

Fotografia

Ing. Peter Duč

zástupca primátora

Telefón: +421 56 6713 307

E-mail: duc.peter@trebisov.sk

2. poschodie, kancelária č. 210

Postavenie zástupcu primátora upravuje §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 • Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 • Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
 • Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Primátor mesta Trebišov podľa § 13b ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove Ing. Petra Duča zastupovaním primátora mesta Trebišov a v poverení s účinnosťou od 21.11.2022 podľa §13b ods. 3 citovaného zákona určil zástupcovi primátora rozsah vykonávaných činností takto:

A. nezávisle od prítomnosti primátora mesta Trebišov, resp. jeho spôsobilosti na výkon funkcie je oprávnený

 1. zabezpečovať kontakt poslancov s mestom a mestom zriadenými a riadenými organizáciami,
 2. spolupodieľať sa na príprave zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 3. koordinovať činnosť komisií a odborných útvarov mesta,
 4. organizovať rokovania zamerané na riešenie záležitostí týkajúcich sa chodu a činnosti mesta,
 5. organizovať porady so zamestnancami mesta a mestom zriadenými a riadenými organizáciami a vydávať pokyny v rámci bežného chodu mesta,
 6. podpisovať dokumenty v rámci vykonávania finančnej kontroly,
 7. zabezpečovať kontakt medzi mestom Trebišov a orgánmi štátnej správy,
 8. na zastupovanie mesta Trebišov na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.

B. počas neprítomnosti primátora, resp. počas je nespôsobilosti na výkon funkcie je oprávnený

 1. vykonávať bežné, rutinné úkony, opakujúce sa už pred obdobím neprítomnosti primátora, resp. jeho nespôsobilosti, súvisiace s činnosťou mesta, mestského úradu a mestského zastupiteľstva,
 2. podpisovať bežnú agendu mesta,
 3. zvolávať a viesť zasadnutia mestskej rady, to všetko, ak neprítomnosť primátora, resp. jeho nespôsobilosť trvá nepretržite menej ako 30 dní,
 4. ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora trvá nepretržite viac ako 30 dní, je oprávnený ku všetkým úkonom v rozsahu právomocí primátora mesta Trebišov.

Ako zástupca primátora však nie je oprávnený zastupovať primátora mesta v pozícii štatutárneho orgánu mesta, rozhodovať o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických a fyzických osôb, ďalej nie je oprávnený na uzatváranie zmlúv, na rozhodovanie v pracovnoprávnych vzťahoch, na majetkoprávne úkony a ani na úkony, ktoré mesto Trebišov akýmkoľvek spôsobom zaväzujú k plneniu povinností, to neplatí, ak na takéto úkony bol osobitne poverený primátorom mesta Trebišov, alebo ak nastanú okolnosti uvedené v bode B. ods. 4 tohto poverenia.

Zástupca primátora je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania a v zmysle § 25 ods. 7 zákona o obecnom poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie.

V zmysle zákona, primátor určil zástupovi primátora mesačný plat vo výške 70 % z platu primátora.

Zástupca primátora je odmeňovaný mesačným platom vo výške 4103 EUR brutto.

© 2024 MESTO TREBIŠOV