Prihlásiť sa

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora 2018 – 2022

Poskytovateľ finančného daru

 • PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
 • Ing. Peter Duč, zástupca primátora mesta

Prijímateľ finančného daru

 • vybraný  jednotlivec  /  skupina  ľudí  /  rodina  /  organizácia, združenie, spoločenstvo, klub

Účel aktivity

 • Pomoc ľuďom v núdzi, talentovaným jednotlivcom, zdravotne znevýhodneným osobám, sirotám, osamelo žijúcim ľuďom, mladým rodinám, podpora športových aktivít.

Výška finančného daru

 • Výška poskytovaného finančného daru zodpovedá sume, ktorú z 2/3 tvorí časť príjmu primátora mesta PhDr. Marka Čižmára a z 1/3 časť príjmu zástupcu primátora mesta Ing. Petra Duča.

Podmienky poskytnutia finančného daru

 • Prijímateľ je občan (občania) s trvalým pobytom v meste Trebišov, kolektív reprezentujúci mesto Trebišov alebo pôsobiaci na jeho území.
 • Predložená písomná žiadosť  adresovaná na:

  Mestský úrad
  Kancelária primátora
  M. R. Štefánika 862/204
  075 25 Trebišov

 • Prijímateľ je povinný uviesť v žiadosti:
  • kontaktné údaje  (meno,  priezvisko,  adresu  trvalého  pobytu,  telefónny alebo mailový kontakt),
  • dôvod (y) predloženia žiadosti,
  • účel použitia daru.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo výberu prijímateľa na základe vlastného posúdenia a deklarovaného použitia finančnej pomoci.
 • Poskytovateľ odovzdáva finančný dar prijímateľovi v hotovosti.
 • Možnosť poskytnutia daru vybranému prijímateľovi: maximálne 1 x za kalendárny rok.
 • Prijímateľ súhlasí so zverejnením a mediálnou prezentáciou svojej osoby, aktu odovzdania daru, účelu poskytnutia daru a so zhotovením fotodokumentácie na účely publikovania.
 • Dar sa odovzdáva občasne na pôde Mestského úradu v hotovosti a podpísaním darovacej zmluvy a protokolu o prijatí daru.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo, v rámci jedného odovzdávania, poskytnúť dar jednému, resp. viacerým prijímateľom.

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu

Venovaný finančný dar si obdarovaný prevzal osobne v kancelárii primátora na mestskom úrade.

22.09.2022

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná vo februári 2020

Finančná pomoc pre trebišovských futbalistov - starších dorastencov.

06.02.2020

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v decembri 2019

Finančná pomoc pre deti, seniorov a matky v núdzi.

23.12.2019

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v auguste 2019

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v auguste 2019.

03.09.2019

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu

Vybraní žiadatelia o finančnú pomoc si prevzali dar od primátora a jeho zástupcu na pôde mestského úradu.

18.04.2019