Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov

25.08.2016

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 25.8.2016


... /2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o používaní pyrotechnických výrobkov

Toto VZN v súlade s ust. § 53 ods. 2 zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trebišov.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV