Návrh VZN o poskytovaní dopravy

10.06.2018

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 10.6.2018


... /2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o poskytovaní dopravy

Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dopravy príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov alebo iným organizáciám, ktoré sídlia alebo pôsobia v meste Trebišov, z rozpočtu mesta Trebišov (ďalej len „mesto“) podľa osobitného predpisu.

Prílohy: