Prihlásiť sa

Oznam o doručení oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.1 – ÚPN obce Zemplínske Hradište“

10.06.2019

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznamujeme verejnosti, že Mestu Trebišov ako dotknutej obci bolo Okresným úradom Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, M.R.Štefánika 32, Trebišov doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.1 – ÚPN obce Zemplínske Hradište“

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30 hod. v dobe od 10.6.2019 do 24.6.2019 v kancelárii číslo dverí 302 na III. poschodí budovy Mestského úradu v Trebišove, M.R.Štefánika 862.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 – ÚPN obce Zemplínske Hradište“ Okresnému úradu Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP na adresu: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-obce-zemplinske-hradiste

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Prílohy: