Prihlásiť sa

Oznámenie o doručení rozhodnutia navrhovanej činnosti „VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT“

27.08.2019

V súlade s § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme verejnosti, že Mestu Trebišov ako dotknutej obci bolo Okresným úradom Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, M.R.Štefánika 32, Trebišov doručené rozhodnutie navrhovanej činnosti „VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT“.

Prílohy: