Prihlásiť sa

Zámer uzavrieť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve na nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa

30.08.2019

MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

z v e r e j ň u j e

ZÁMER UZAVRIEŤ ZMLUVU O BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVE NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK MESTA Z DȎVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Prílohy: