Prihlásiť sa

Oznam o doručení záverečného stanoviska k navrhovanému strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

30.06.2020

V súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme verejnosti, že Mestu Trebišov ako dotknutej obci bolo Okresným úradom Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja doručené dňa 29.06.2020 záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Do navrhovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30 hod. v kancelárii číslo dverí 302 na III. poschodí budovy Mestského úradu v Trebišove, M.R.Štefánika 862.

Prílohy: