Prihlásiť sa

Pozvánka na 16. zasadnutie mestského zastupiteľstva

15.10.2020

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove 15.10.2020

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  zvolávam 16. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční 

pondelok 19. októbra 2020 o 16.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Návrh programu:

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam“ materiál
4 Návratná finančná výpomoc materiál
5 Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020 materiál
6 Rôzne  
7 Záver  

PhDr. Marek Čižmár