Prihlásiť sa

Zámer navrhovanej činnosti „Remeselný pivovar a nové ubytovacie zariadenie“

18.01.2021

Mestu Trebišov ako dotknutej obci bol Okresným úradom Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, M.R.Štefánika 32, Trebišov dňa 13.01.2021 doručený zámer navrhovanej činnosti „Remeselný pivovar a nové ubytovacie zariadenie“. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Okresnému úradu Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP na adresu: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov do 21 dní od zverejnenia zámeru.

Prílohy: