Prihlásiť sa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (prízemie vľavo č. 3)

05.05.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

„Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (prízemie vľavo č. 3)“

vyhlásená v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a s článkom 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Lehota na predkladanie návrhov: 23.5.2022, do 10.00 h.

Prílohy: