Prihlásiť sa

Pozvánka na 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva

13.03.2023

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční 

piatok 17. marca 2023 o 16.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

komplet materiál

Návrh programu:

Bod Názov  
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 56/2023 materiál
5 Projektová dokumentácia – Komunitné centrum na Záhradnej ulici, Trebišov materiál
6 Projektová dokumentácia – Základná škola na Jesennej ulici, Trebišov materiál
7 Komplexná projektová dokumentácia na vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov materiál
8 Projektová dokumentácia – Úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov materiál
9 Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 48/2023 materiál
10 Rôzne  
11 Záver  

PhDr. Marek Čižmár

Prílohy: