Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom priestorov ul. Komenského 2137/49

23.05.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

„Nájom priestorov ul. Komenského 2137/49“

vyhlásená v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a s článkom 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Lehota na predkladanie návrhov: 9.6.2023,  do 10.00 h.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV