Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO – časť bývalej reštaurácie

22.08.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

„Nájom nebytových priestorov v NS BEREHOVO – časť bývalej reštaurácie“

vyhlásená v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a s článkom 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Lehota na predkladanie návrhov: 8.9.2023,  do 10.00 h.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV