Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

12.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
11.01.2021 Rozhodnutie o využití územia - Multifunkčné ihrisko
11.01.2021 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
11.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
08.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
04.01.2021 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
04.01.2021 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
30.12.2020 Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti
30.12.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Ivana Pulková
30.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
28.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
28.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
28.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
23.12.2020 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytových priestorov v Mestskej tržnici (poschodie č. 201, 201a)
22.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
22.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
21.12.2020 Oznámenie o uložení poštovej poukážky
21.12.2020 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 6/2020 Územný plán mesta Trebišov
18.12.2020 Oznámenie o uložení obyčajnej listovej zásielky
18.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
18.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
18.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
18.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Obec Veľaty
18.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
18.12.2020 Upovedomenie o začatom správnom konaní – Mgr. Ivan Račkovský
17.12.2020 VZN č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
16.12.2020 Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
16.12.2020 VZN č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16.12.2020 VZN č. 167/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021
16.12.2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 164/2019 o miestnych daniach